.RU

Жұмыс бағдарламасы 5В020500-«Филология: қазақ филологиясы»

Дата15.04.2017өлшемі195.52 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ филологиясы кафедрасы
«Қазақ тілінің функционалды стилистикасы» пәні бойынша 5В020700- «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной
Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламасы негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________ Пфейфер Н.Э.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ ф.ғ.к., аға оқытушы Кәріпжанова А.О.

(қолы)
Қазақ филологиясы кафедрасы

«Қазақ тілінің функционалды стилистикасы» пәні бойынша 5В020700- «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 5В020500-«Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы 050207 - «Аударма ісі» мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты ҚР МЖМБС 3.08.277-2006 және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу-әдістемелік Кеңесінің 22.06.06 жылғы хаттамасымен бекітілген типтік бағдарламасы негізінде дайындалды.
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ ж. «___»____________№_____Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ____________ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «____» ________

____________________________________________ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ ж. «____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ___________ Жұманқұлова Е.Н. 20_ ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛДІ
ФЖжӨ факультетінің деканы _________ Сарбалаев Ж.Т.

20_ж. «_____»________МАҚҰЛДАНДЫ:
ОҮЖжӘҚБ бастығы ___________ Варакута А.А. 20_ ж. «____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама.

1 Пәннің мақсаты – Функционалды стилистика курсы студенттердің оқып жатқан тілінің фонетикасы , грамматикасы, (практикалық және теориялық), лексикологиясы, фразеологиясы және аударма саласы бойынша алатын біліміне сүйеніп, тіл теориясы мен практикасы бойынша жүргізілетін пәндер жүйесін қорытындылайды.

Аударма факультеттерінде стилистика оқыту теориялық және практикалық мақсаттарды көздейді.

Курстың негізгі мақсаты тілдің стилистикалық құралдары мен оның жүйесі туралы, стиль түрлеріндегі қызметтері туралы, функционалды стиль түрлеріне өзара ажыратудың критерийлері туралы теориялық білім беріп, аударма барысында функционалды стиль түрлерін орынды пайдалану дағдысын қалыптастыру болып табылады.

Функционалды стилистика курсы қатысымдық негізге құрылып, қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін дамытуда практикалық маңызға ие болады.

Курс оқыту процесінің соңғы жылында лекция, семинар және практикалық сабақ түрінде жүргізіледі. Лекцияда қазіргі шет тіліндегі және қазақ, орыс функционалды стилистикасының негізгі және жалпы мәселелері жүйелі әрі салыстырмалы түрде беріледі.

Лекциялық курстарда студенттерге стильдік құралдар мен тәсілдердің қолданылуын негіздейтін стильдік жүйенің негізгі заңдарын талдау қажет. Әр түрлі функционалды стильді мәтіндерге стильдік талдауды қалыптастыру бағытында жұмыс жүргізіледі. Аударма факультетінің ерекшелігі аталған курс барысында стильдік құбылыстарды шет және ана тілдерінде салыстыра қарастыруды студенттерге әр тілдің стилистикалық жүйесі және аударма қиыншылықтарымен таныстыруды талап етеді.

Семинар сабақтарының мақсаты – студенттермен функционалды стилистиканың негізгі және жалпы мәселелерін тереңірек қарастыру.

Мәтінге стильдік талдау жасау дағдысын қалыптастыру. Студенттер әр түрлі стильдегі мәтіндерге стильдік талдау жасаудың тәсілдерін меңгереді.

Талдау материалдары ретінде әр түрлі функционалды стильдегі және жанрдағы түпнұсқалық мәтіндер алынады. Материалдар студенттердің мамандану саласына, болашақ жұмыс түріне қарай таңдалады.

Курсты өткізу студенттің белсенді өзіндік жұмысына негізделеді. Жұмыс түрлері студенттің танымдық әрекетін дамытуға, ізденушілік іскерлігін, шығармашылық белсенділігін қалыптастыруға, логикалық қабілетін жетілдіруге бағытталуы тиіс. Студенттің өз бетінше жұмысы аудиторияда және аудиториядан тыс жүргізіледі. Өз бетінше жұмыс түрін (тарау, тақырып, тапсырма) оқытушы анықтайды. Ол курстың жұмыс бағдарламасында көрсетіледі. Лекция, семинар және өз бетінше жұмыс түрлері студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға, материалдар бойынша қорытынды жасауға, лингвистикалық және аударма құзыретін байытуға тиіс. Сонымен қатар шет тілінде сөйлеу сөйлеу іскерлігін байытуға тиіс.

Осы міндеттерді шешу үшін қазіргі технологияларды пайдалану, проблемалық және интерактивті оқыту әдістерін , жаңа технологияларды пайдалану ұсынылады. Функционалды стилистика курсы ана тілі мен шет тіліндегі стильдік тәсілдерді салыстыру , салғыстыруға құрылуы тиіс.


 • Пәннің міндеті – Студенттерде шет тіліндегі және өз ана тіліндегі стильдік құралдар мен тәсілдерді айқындап, мәтіндегі қызметін анықтауға мүмкіндік беретін білім қорын қалыптастыру;

 • Студенттердің бойында мәтінге стильдік тұрғыдан талдау жүргізу қабілеті мен дағдысын қалыптастыру;

 • Мәтіннің мазмұны мен оны құрастырушы әдіс-тәсілдерді толық түсіне білуге үйрету;

 • Әр түрлі функционалды стильдерді қалыптастыратын заңдылықтар мен ерекшеліктерді айқындау;

 • Студенттің әр түрлі әлеуметтік ортада тілді тиімді қолдануына қажетті әлеуметтік-лингвистикалық құзіретін қалыптастыру.


Стилистика курсы бойынша студент мыналарды білуі тиіс:

- шет, қазақ және орыс тілдеріндегі стилистиканың ғылым ретіндегі анықтамасы, стиль ұғымы, оның әр түрлі түсіндірілуі;

- әдеби тіл ұғымы және оның түрлері.

- фонетикалық, лексикалық, синтаксистік құралдар мен стильдік тәсілдердің жіктелімі;

- оқитын тілдердің сөздік қорының стильдік жіктелімі;

- функционалды стильдердің жіктелімі, олардың қазақ, орыс және шет тілдеріндегі коммуникативті мақсаттарының, стильдік ерекшеліктерінің , қызмет ету салаларының анықтамасы.

- мәтіннің формалды және мазмұндық айқындауыштары ретінде функционалды стильдердің жанрлары;

- интеллектуалды сипаттағы әрекетті орындай білу; тілдік ақпаратты салыстыру, салғастыру, жіктеу, топтау.

- әр түрлі тілдердегі стильдік және бейтарап лексиканы топтау және салыстыру;

- мәтіннен көркемдегіш құралдармен стильдік тәсілдерді тауып, әр түрлі тілдердегі олардың берілуін салыстыру;

- мәтіннің стильдік белгісін анықтап , оны тілдік көрсеткіштер арқылы дәлелдей білу;

- көркем мәтіннен автордың жеке стильдік ерекшелігін анықтау.

- шет тілін меңгеру бағытында өз бетінше білімді жетілдіру жұмыстарын жүргізу;

- ғылыми және анықтағышьтық әдебиеттерді, электронды құралдарды пайдалана білу;

- өз әрекетін бақылап , бағалай білу.

2. Пререквезиттер:

- Жалпы тіл білімі.

- Тіл біліміне кіріспе.

- Қазіргі қазақ тілі4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе. Функционалды стилистика пәні мен нысаны.

1

7

2

Стилистиканың негізгі ұғымдары. Әдеби тіл және оның түрлері.
1


7

3

Лексико-фразеологиялық көркемдеу құралдары және стилистикалық тәсілдер.

1

7

4

Грамматикалық көркемдегіш құралдар және стилистикалық фигуралар.
1


7

5

Фонетикалық көркемдегіш құралдар.

1

7

6

Функционалды стильдер. Анықтамасы.
1


7

7

Көркем әдеби стиль.

1

6

8

Публицистикалық стиль.
1


6

9

Ғылыми стиль

1

6

10

Ресми – іскери стиль.
1


6

11

Сөйлеудің жақсыздығы, нақтылығы, дәлдігі, стандарттылық.

1

6

12

Тұрмыстық күнделікті сөйлеу стилі және оның негізгі қызметі.
1


6

БАРЛЫҒЫ :

6

6

-

-

-

784.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1-тақырып. Кіріспе. Функционалды стилистика пәні мен нысаны.

Стилистиканың негізгі бөлімдері стилистиканың басқа тіл білімі салаларымен байланысы. Стилистиканың сөйлеу мәдениетіФункционалды стильдің анықтамасы.

Шет, қазақ және орыс тілдерінде функционалды стильдің жіктеу негіздері. Функционалды стильдерді қалыптастыратын қарым-қатынас факторлар: қарым-қатынастық сала, коммуникацияға кіретін әлеуметтік-мәдени , коммуникативтік жағдаяттық ерекшелік. Функционалды стильдің лингвистикалық белгілері: қатынас формасы, стильдік белгілер, сөйлеу түрі және композициялық құрылуы. Әр түрлі деңгейдегі тілдік бірлікті қолдану. Функционалды стильдің өзара қарым-қатынасы және байланысуы. Қазіргі шет тілдерінің функционалды стильдері. Стиль ішілік жіктелімі: подстильдер, жанрлар. Функционалды стильдің стильдік белгілері.2-тақырып Көркем әдеби стиль.

Көркем әдебиеттің (проза, поэзия, драма) функционалды коммуникативтік және лингвостилистикалық ерекшелігі. Сөйлеу түрінің топтасуы және көркем әдебиеттегі композициялы сөйлеу бірліктерінің бөліну критерийлері. Лингвостилистикалық талдаудың мәселелері мен әдісі, көркем мәтіннің интерпретациясы.3-тақырып Публицистикалық стиль

Оның негізгі және әсер етуші қызметі, стильдік белгілері, стандарттылық сипаты. Ауызша және жазбаша түрлері. Газеттік публицистиканың жанры, оның лингвостилистикалық ерекшелігі. Ауызша көсемсөз.4-тақырып Ғылыми стиль.

Ғылыми стильдің коммуникативтік-танымдық қызметі және объективтік-құжаттық сипаты. Ғылыми стильдің жанрлық әртүрлілігі және оның лингвостилистикалық ерекшелігі. Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша формасы. Ғылыми көпшілік стиль және оның сипаты.5-тақырып Ресми – іскери стиль .

Ресми стильдің негізгі қызметі – ресми іскери қарым-қатынаста өзара қатынасты реттеу теңеу (регулирования) (мемлекет азаматтарының өзара қарым-қатынасты , немесе қызметтер қарым – қатынасы ).Сөйлеудің жақсыздығы, нақтылығы, дәлдігі, стандартылық. Ресми-іскери стильдің жанрлық сипаты және тілдік құралдармен берілуі. Заңдық, дипломатиялық іскерлік құжаттардың лексико-фразеологиялық, грамматикалық сипаты, құрылымының ерекшелігі.

6-тақырып Тұрмыстық, күнделікті сөйлеу стилі және оның негізгі қызметі.
Биресми сөйлеу түрі, негізгі стильдік белгісі сөйлесудегі еркіндік және тілдік ұйымдасу. Тұрмыстық сөйлеу стилінің басқа функционалды стильдер арасында алатын орны. Ауызекі сөйлеу тілі. Сөйлеу тілі нормаларының араласуына негізделген стилистикалық тәсілдер және аудармаға байланысты 4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі
Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізіміТақырып

Мазмұны1

2

3

1.

Стилистиканың оқыту объектісі


Стиль – тілдің қызмет ету нормасы. Қазіргі стилистиканың бастау көздері. Отандық және шет ел тіл біліміндегі стилистиканың негізгі даму бағыттары. Стилистиканың сөйлеу мәдениеті және риториканың өзара байланысы.

2.

Стилистиканың негізгі ұғымдары.

Стиль және оның негізгі сипаты. Сөйлеу құралы және стилистикалық әдіс. Стилистикалық бояу, стильдік мағына. Тілдік варианттылық және оның әр түрлі лингвистикалық деңгейде көрінуі. Норма категориясы және оның әр түрлі лингвистикалық деңгейде көрінуі. Норма категориясы және оның стилистикадағы рөлі, норманың типологиясы. Әдеби тіл оның түрлері.

3.

Тілдік құралдардың стилистикалық стратификациясы

Тілдік құралдардың стилистикалық стратификациясы, сөйлеудің бейтарап және стилистикалық көркемдегіш құралдары. Сөйлеудің негізгі бірліктері.

4.

Стилистиканың тәсілдері мен троп түрлері, оның жіктелімі мен қызметі.

Стилистиканың тәсілдері мен троп түрлері, оның жіктелімі мен қызметі, эпитеттер, олардың жіктелімі және стилистикалық қызметі.

5.

Синтаксиситің стилистикалық мүмкіндіктері

Синтаксиситің стилистикалық мүмкіндіктері, хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің қызметі, оңашалану түрлері, стильдік қызметі. Синтаксистік фигуралар және оның стилистикалық қызметтері.

6.

Функционалды стильдер.

Функционалды стиль жіктелімінің критерийлерін анықтау, олардың негізгі стильдік белгілері. Функционалды стильдердің өзара ықпалы және астасуы оқытылып жатқан шет тілінің және қазақ, орыс тілдерінің негізгі функционалды стилі. Олардың негізгі қызметтері, стильдік белгілері, автордың жеке стилі.

7.

Публицистика және баспасөз функционалды стилі.

Публицистика және баспасөз функционалды стилі, олардың лингвистикалық ерекшелігі.

8.

Ғылыми стиль

Ғылыми стиль, оның негізгі қызметі, стильдік белгілері, жанрлық түрлері.


9.

Ресми-іскери стиль

Ресми-іскери стиль түрлері, оның негізгі қызметі стильдік белгілері, жанрлық түрлері, оның негізгі сипаты.


10.

Тұрмыстық сөйлеу стилі.

Тұрмыстық сөйлеу стилі, олардың негізгі қызметі. Әдеби сөйлеу стилі.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі


1

Дәріс сабақтарын өңдеу
Сабаққа қатысу

6 (1х6)

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

6 (1х6)

3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

20

4

Семестрлік тапсырманы орындау

Реферат

Семестрлік тапсырманы қорғау

36

5

Бақылау шараларына дайындық
РК1, РК2

10
Барлығы78


4.4.2 Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1.Қазіргі замандағы шетел және қазақ әдеби тілінің стильдер жүйесі және оның ішкі құрылымы.

Ұсынылатын єдебиет: [8], 234-240 бет.

2.Тілдік бірліктер мен сөйлеудегі синонимдік жолдардың коммуникациялық мақсаттарға сай пайдалануы.

Ұсынылатын єдебиет: [4], 496-525 беттер; [5], 1-35 беттер.

3 Норма және кодификация. Тілдің варианттылығы мен нормасы.

Ұсынылатын єдебиет: [5], 149-155 беттер; [6], 102-103 беттер ,[17], 144-156 беттер

4. Тіл мәдениетінің нормативті , коммуникативті және әдеп деңгейі.

Ұсынылатын єдебиет: [19], 240-246 бет.

5. Берілген ойды айтудың құралдары, жолдары және тәсілдері.

Ұсынылатын єдебиет: [7], 246-250 бет, [8], 186-187 беттер, [17] 45-75 беттер.

6. Стилистикалық, тіл мәдениеті және шешендік сөздердің өзара әсері.Ұсынылатын єдебиет: [7], 116-118 бет, [17], 1-55 беттер.
Семестрлік жұмыстардың тақырыптары

 1. Мәтінді қарап шығып, ондағы стилистикалық элементтерді анықтаңыздар. Олардың қызметін мәтінге негіздеңіздер. Анықталған тілдік құралдардың бейтарап баламасын келтіріңіздер (шетел және анна тілі базасында)

 2. Стилистикалық терминдердің сөздігін құрастырыңыздар (жеке тақырып бойынша)

 3. Оқытылатыны шетел тіліндегі фонетикалық стилистикалық құралдарды оқыңыз. Оларды кесте түрінде көрсетіңіз. Келтірілген мысалдар базасындағы анна тілмен салыстырмалы талдау жүргізіңіз.

 4. Мәтіндегі пунктуацияның стилистикалық мүмкіндігін талдаңыз. (студенттің таңдауы бойынша)

 5. Мәтінді қарап шығыңыз. Стилистикалық фигураларды табыңыз, оларды атаңыз, олардың функциясын атаңыз. Стилистикалық фигуралардың картотекасын оқылған шығарма бойынша құрастырыңыз. Стилистикалық фигуралардың анна тіліндегі аударма баламасын беріңіз.

 6. Көркем прозаның (очерк, ертегі, эссе, драма, поэзия) типтік ерекшеліктерін және негізгі қызметін анықтаңыз, жанрлық ерекшелігін, берілу құралдарын сипаттаңыз. Аударма мәтінмен салыстырыңыз.

 7. Мәтіннің (студент таңдауы бойынша ) композициялық сөздік формаларының стильдік ерекшеліктерін зерттеңіз.

 8. Газет мәтіндерінің мазмұндық және лингвистикалық сипаттамасын анықтаңыз, Композициялық, лексикалық және синтаксистік ерекшеліктерді сипаттаңыз. Синтаксистік құралдарды талдаңыз. Ана тілдегі аудармамен салыстырыңыз.

 9. Ғылыми мәтіннің типтік лингвистикалық сипаттамасын зерттеңіз ( журналдық ғылыми мақалалар, резюме, ғылыми мақала, патент). Берілген мәтіннің композициялық, лексикалық және синтаксистік ерекшеліктеріне сипаттама беріңіз. Логикалық байланысты жеткізетін синтаксистік құралдарды сипаттаңыз. Ана тіліндегі аудармамен салыстырыңыз.

 10. Тұрмыстық функционалды стильдің типтік ерекшелігін сипаттаңыз. (Сәлемдесу, қоштасу, құттықтау сөз, тілек және т.б.). Ауызекі сөйлеу тілінің лингвистикалық белгілерін анықтаңыз (лексикалық құралдар, синтаксистік ерекшеліктер, фонетикалық құралдар). Ана тілі құралдарымен салыстырыңыз. Тілдік сәйкестіктерді табыңыз.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., 1990

 2. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.

 3. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. М., 1990.

 4. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

 5. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

 6. Виноградов В.М. Проблемы русской стилистики. М., 1981.

 7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981, а так же издание : Эдиториял. УРСС, 2004.

 8. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1993

 9. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989.

 10. Сыздық. Р. Сөздер сөйлейді. Алматы, Арыс. 2004

 11. Сыздық. Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, Арыс. 2004

Қосымша әдебиеттер:

 1. Азнаурова Э.С. Стилистика слова. М., 1973.

 2. Москальская О.И. Грамматика текста . М., 1981.


Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
5В020700- «Аударма ісі» мамандығының (тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы - Қазақ тілінің функционалды стилистикасы


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

ОКБ негі-зіндегі сырттай

2

90

12

78

2

-

-


-

2


2


12

6


6

-

78

39

Кафедра меңгерушісі ______ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «___» ________(қолы)

Достарыңызбен бөлісу:

zadaniya-dlya-samostoyatelnoj-raboti.html
zadaniya-dlya-studentov-dnevnogo-i-zaochnogo-otdeleniya-prepodavatelej-kafedri-finansi-i-bankovskoe-delo-ugaes.html
zadaniya-dlya-uchashihsya-10-klassa--zadanie-1-izdatelstvo-tomskogo-universiteta.html
zadaniya-dlya-vipolneniya-kontrolnih-rabot-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya-specialnost.html
zadaniya-dlya-zachyotnogo-rubezha-uchrezhdenie-rossijskoj-akademii-obrazovaniya.html
zadaniya-i-otveti-planirovanie-mnogoetapnih-operacii-setevoe-planirovanie-5-model-leonteva-7-teoriya-massovogo.html
 • knigi.bystrickaya.ru/s-5-zakon-1-sintez.html
 • abstract.bystrickaya.ru/-3-galicko-volinskoe-knyazhestvo-istoriya-rossii-s-drevnejshih-vremen-do-konca-xx-veka-v-3-h-knigah-kniga-i.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodika-sozdaniya-obrazovatelnogo-portala.html
 • crib.bystrickaya.ru/iskusstvennoe-osveshenie-goroda.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/sto-imen-hlad-effektnaya-blondinka-tyagucha-plavno-perevernulas-s-zhivota-na-spinu-zakinuv-strojnie-nogi-v-modelnih.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-voprosi-vzaimodejstvie-nejtronov-s-veshestvom.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kniga-georgiya-boreeva-stranica-14.html
 • bukva.bystrickaya.ru/romanticheskoe-osmislenie-dejstvitelnosti-v-romane-viktora-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-istoriya-russkoj-literaturi-drevnerusskaya-literatura-stranica-3.html
 • doklad.bystrickaya.ru/upravlenie-finansovimi-potokami-predpriyatiya-na-osnove-finansovogo-planirovaniya-teoriya-metodika-instrument.html
 • textbook.bystrickaya.ru/internet-strahovoe-pravo.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gruziya-vichitala-rossiyu-kommersant-novikov-vladimir-09042008-59-gosduma-rf-monitoring-smi-9-aprelya-2008-g.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadachi-uchebnaya-nauchitsya-vipolnyat-osnovnie-dejstviya-po-redaktirovaniyu-teksta-videlenie-fragmenta-kopirovanie-vstavka-udalenie-udalenie-v-bufer-obmena-vospitatelnaya.html
 • spur.bystrickaya.ru/kurs-distancionnogo-obucheniya-po-probleme-psihologiya-odarennosti-detej-i-podroskov-tambov-2007-stranica-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nauchnij-rukovoditel-selivanovanl-chl-korr-rao-plan-opitno-eksperimentalnih-issledovanij-rossijskoj-akademii.html
 • teacher.bystrickaya.ru/finansovoe-i-kadrovoe-obespechenie-regionalnogo-gosudarstvennogo-ekologicheskogo-nadzora.html
 • abstract.bystrickaya.ru/-prakticheskaya-chast-mezhpredmetnie-svyazi-informatiki-i-matematiki-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kultura-vozrozhdeniya-v-zapadnoj-evrope.html
 • essay.bystrickaya.ru/diplomnaya-rabota-k-stranica-6.html
 • essay.bystrickaya.ru/elektronnaya-demokratiya-i-setevoe-gosudarstvo-kompleks-organizacionnih-form-innovacionnoj-deyatelnosti-32-roli.html
 • notebook.bystrickaya.ru/harakternie-cherti-rinochnoj-ekonomiki-kanadi.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/laboratornaya-rabota-3-tema-raboti.html
 • tests.bystrickaya.ru/kursovaya-rabota-po-discipline-upravlenie-personalom-na-temu-izuchenie-gotovnosti-k-risku.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-disciplini-analiz-dannih.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-poryadok-sozdaniya-raboti-i-osobennosti-deyatelnosti-kommercheskih-bankov-rossijskoj-federacii.html
 • shpora.bystrickaya.ru/xxi-mezhdunarodnaya-nauchno-tehnicheskaya-konferenciya-po-fotoelektronike-i-priboram-nochnogo-videniya-25.html
 • urok.bystrickaya.ru/primenenie-sovremennih-instrumentalnih-sredstv-v-zadachah-upravleniya-dannimi-o-produkcii-sistemi-pdm-product-data-management.html
 • composition.bystrickaya.ru/osnovanie-dlya-vklyucheniya-v-plan-srok-ispolneniya-ispolniteli.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-harakteristika-strukturi-i-soderzhaniya-ekzamenacionnoj-ra-boti.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chernyshenko-ov-rumyantsev-de-programma-konferencii-agenda-15-17-noyabrya-2011-goda.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-ugolovno-processualnoe-pravo-rf-obrazovatelnaya-programma-napravleniya-030900-yurisprudenciya.html
 • reading.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-pravoslavnaya-kultura.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/spisok-novoj-literaturi-po-fiziko-matematicheskim-naukam-za-aprel-2008-g.html
 • write.bystrickaya.ru/eta-razrabotka-mozhet-bit-ispolzovana-pedagogami-metodistami-i-drugimi.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-sssr-v-poslevoennie-godi-uchebnoe-posobie-moskva-2010-federalnoe-agentstvo-po-obrazovaniyu-gosudarstvennij-universitet.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.