.RU

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА - «Стандартный»


^ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Heussi K. Der Ursprung des Moenchtums, Tübingen 1936, 1-10, 280-304.

Wawryk M., Initiatio Monastica in Liturgia Byzantina, OCA 180 (1968) WAW.

Αποφθέγματα Πατέρων (Γεροντικόν). Les Apophtegmes des Pères. Texte Critique, Traduction, Notes par Jean-Claude Guy. Les Éditions du Cerf, X, SC 474 Париж 2003.

Ευσέβιος Πάμφιλος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Λόγος Ε΄ V, 24. PG 20, 493-507.

Ζήσης Θεόδωρος Πρωτ., Κινδυνεύει σήμερα σοβαρά η Ορθοδοξία μας. Βόλος 2007.

Ἰωάννης Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ Δαυΐδ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου. PG 64, 12-13 (203).

Παλλάδιος Επ. Ελενουπόλεως, Η πρὸς Λαύσον ἱστορία. Περὶ τῶν Ταβεννησιωτῶν, κεφ. ΛΗ΄. PG 34, 1100 • критическое издание: Butler C., Prooemium ad historiam Lausiacam, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge 1967.

Ράλλη Γ. Α. και Ποτλή Μ., Σύνταγμα θείων και ιερών Κανόνων, т. 1-6, Αθήναι 1852-1859, Τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος, Φωτοτυπική ανατύπωσις εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1966; 1992.

Το Βυζαντινό Τυπικό. Δύο κείμενα ιστορικής προσέγγισης από τους Robert F. Taft και Miguel Arranz. Βακάρος Δ., Πρωτ., Μετάφραση – σχόλια. Θεσσαλονίκη 2003.

Φιλοκαλία. Βενέτια 1782 (есть электронное издание на CD монастыря Симонопетр).

Алфавитный Патерик.

Арранц М., Избранные сочиения по Литургике, т. IV. Византийский монашеский постриг. Исторический опыт. Рим-Москва 2003.

Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005.

Древнерусские иноческие уставы. М. 2001.

Древний патерик, изложенный по главам. 3-е изд. Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, М. 1899.

Древний Патерик. 1914.

Ефрем Сирин Св., Творения, т. 1. М. 1993, с. 6.

Игнатий (Брянчанинов) Свт., Избранные письма, «Письма к монашествующим».

Игнатий (Брянчанинов) Свт., Избранные письма, «Письма к родным и друзьям».

Игнатий (Брянчанинов) Свт., т. 1-5.

Изречения Египетских отцов. СПб. 2001.

Ильин И. Проф., О "богоустановленности" Советской власти, 1954.

Иоанн Кассиан Прп., Об установлениях киновий. Предисловие.

Каптеpев H. Ф., «Патpиаpх Hикон и цаpь Алексей Михайлович», Сеpгиев Посад 1912.

Кекелидзе К., Прот. «Эпизод из начальной истории египетского монашества». ТКДА, Февраль, т. 1, (1911), 335-364.

Кутузов Б., Церковная реформа XVII века: трагическая ошибка или диверсия?

Летопись Нестора со включением Поучения Владимира Мономаха, СПб. 1908.

Меньшиков А., Воззрения Московского митрополита Филарета. Казань 1894.

Никитин П. В., «Греческий „Скитский" Патерик и его древний латинский перевод», Византийский временник, 22 (1916).

Пальмов Н., Пострижение в монашество. Чины пострижения в монашество в Греческой Церкви. Историко-археологическое исследование. Киев 1914.

Повесть временных лет, перевод Д. Лихачев, изд. Наука, 2007.

Поместный Собоp Русской Пpавославной Цеpкви (30 мая - 2 июня 1971 г.). М. 1972.

Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского, т. 2. СПб. 1912.

Практическое руководство при совершении приходских треб. Сост. свящ. Н. Сильченков. С.-Петербург 1901.

Скабалланович Μ. Η., Идеальная всенощная. Практическая осуществимость всего Устава всенощной, Киев 1914.

Скабалланович М. Толковый Типикон с историческим введением, выпуск 1-й, Киев 1910 • М. 1993; 1995; 2004.

Феофан Затворник Свт., Толкания на Послания ап. Павла, 2 Сол. 2.

Филарет (Дроздов) Свт., митр. Московский. Комментарий к творениям св. Григория Синаита.

Флоровский Г. Прот., Византийские Отцы 5-8 вв., Париж 1933.

Христос Яннарас. Вера Церкви. Введение в православное богословие. М. 1992.

Шмеман Александр, Прот., Введение в литургическое богословие. М. 1996.

1 Св. Ефрем Сирин. Творения, т. 1. М. 1993, с. 6.

2 См. http://fssnet.0pk.ru/viewtopic.php?id=18 и
http://www.ateism.ru/article.htm?no=1748 и http://krotov.info/yakov/6_bios/61/gundyaev.htm

3 Двойное министерство существовало с 1817 г. до 1824 г. Его министром и обер-прокурором Святейшего Синода одновременно являлся массон князь А. Н. Голицын. Он был наместником императора и неограниченным правителем в Синоде.

4 http://www.youtube.com/v/ed_VCOAVRcs&hl=ru&fs=1&

5 http://www.youtube.com/watch?v=Gx8Y742PulQ и
http://www.youtube.com/watch?v=t2ExutZRQu8&feature=related

6 http://www.mospat.ru/archive/26892.htm
http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=1592&start=45&sid=bc3803c342f64fa1005602bf54173864&view=print
http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=1000&start=15&sid=8a1b16f0cff4d3add5338d3dc9098195&view=print и http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=1000&start=0&sid=87db44b2c385d06ed55e47d5f4fd4a1a&view=print

7 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его (2 Ин. 1, 9-11).

8 http://stanis-sadal.livejournal.com/839702.html

9 «И из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Ин. 12, 42-43).

10 http://sbn.forum24.ru/?1-3-0-00000000-000-0-0-1286446692

11 http://www.rusidea.org/?a=130037

12 http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&type=forum&id=57853

13 В Общественной Палате РФ готовится к рассмотрению форсайт-проект «Детство 2030» http://www.democrator.ru/problem/3684 Проект направлен на разрушение самого института семьи на законодательном уровне. В проекте не заявлено ни единой попытки направить усилия на укрепление семьи и брака; напротив, «новые формы семьи», такие как гостевые и множественные браки, признаются семьей будущего. «Детство 2030» предлагает вообще отказаться от семьи в пользу воспитательных сообществ, и самостоятельного «выбора траектории». Родительская любовь в проекте называется устаревшим стереотипом, тормозящим развитие ребенка.

14 «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак» (1 Тим. 4, 1-3).

15 С каждым годом рейтинг РПЦ все падает. Все меньше людей доверяет этой коммерческой организации, ищущей дураков. Действительно, зачем слушать лицемерное лжесловесие Гундяева, сожженного в совести своей (1 Тим. 4, 2).

16 π. Θεόδωρος Ζήσης. Κινδυνεύει σήμερα σοβαρά η Ορθοδοξία μας. Βόλος 2007.

17 Термин «Православие» этимологически означает «Правомыслие».

18 Αποφθέγματα Πατέρων (Γεροντικόν). Les Apophtegmes des Pères. Texte Critique, Traduction, Notes par Jean-Claude Guy. Les Éditions du Cerf, X, SC 474 Париж 2003, §12, с. 20; Древний Патерик. № 4, 1914, с. 27; Изречения Египетских отцов. СПб. 2001, §72, с. 48. Древний патерик, изложенный по главам. 3-е изд. Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, М. 1899, §12.

19 В греческом оригинале стоит слово «νουθετών», т. е. буквально «вправлял мозги», наставлял на ум.

20 «^ Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28).

21 Всего только две Поместные Церкви (Болгарская и Грузинская) не участвуют во Всемирном Совете так называемых «церквей».

22 «Μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» «Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7, 24).

23 Архиепископ Волынский Антоний. "Отчет по высочайше назначенной ревизии Киевской Духовной Академии в марте и апреле 1908 года", К. 1908, с. 71.

24 Свт. Филарет (Дроздов), митр. Московский. Комментарий к творениям св. Григория Синаита.

25 Свт. Феофан Затворник, Толкания на Послания ап. Павла, 2 Сол. 2.

26 Свт. Игнатий (Брянчанинов), т. 5, гл. 42.

27 Свт. Игнатий (Брянчанинов), т. 5, гл. 5.

28 Алфавитный Патерик.

29 Свт. Игнатий (Брянчанинов), т. 1, гл. 31 «О чистоте».

30 Свт. Игнатий (Брянчанинов), т. 1, «О чтении Св. Отцов».

31 Так же об этом есть здесь http://paraklit.org/otvety/2.Nravstvenost_Asketika/ilyuzia_monashestva.htm

32 Прежде всего нужно составить ясное понятие о том, что такое христианство. Прослушайте и прочитайте все это http://paraklit.org/aktual/Spisok-tem/Chto_vnachale_chitatj.htm , начиная с видео-бесед.

33 «^ Истинный разум заключается в терпении скорбей и в том, чтобы в бедствиях своих не обвинять ближнего», Преп. Марк Подвижник, гл. 56. «Когда найдёт искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло; но о том позаботься, чтобы благодарно, бесскорбно и незлобиво перенести его», Преп. Марк Подвижник, «К тем, которые думают оправдаться делами», гл. 198.

34 См. http://heatpsy.narod.ru/04/family1.html

35 Свт. Игнатий (Брянчанинов). Избранные письма, «Письма к монашествующим», п. 50.

36 Свт. Игнатий (Брянчанинов). Избранные письма, «Письма к родным и друзьям», п. 503, см. так же http://www.paraklit.org/otvety/3.Zakon-i-duh/Cherkov-sovr.monashestvo.htm

37 См. http://www.paraklit.org/sv.otcy/Izbrannoe-sv.otcy/Iz-pisem-1.svt.Ignatij.htm

38 Обзор этих теорий см. K. Heussi. Der Ursprung des Moenchtums, Tübingen 1936, 1-10, 280-304.

39 См. Прот. К. Кекелидзе. «Эпизод из начальной истории египетского монашества». ТКДА, Февраль, т. 1, (1911), 335-364.

40 Этимологически слово «монах» происходит от слова «μόνος» - один. Монахами стали называть людей, живущих в уединении. Говорил авва Исаия: «Если вы – монахи, зачем тогда вращаетесь среди мирских, или зачем приближаетесь туда, где живет мирянин? ... Пребывающие среди мирских, таковые сами повреждают свой рассудок. Вотще весь их тяжелый труд... Почему монах – μοναχός? Да потому что он один (μόνος) собеседует с Богом ночью и днем. Монах же, который провел больше одного дня, а уж тем более два, вместе с мирскими людьми, через то, что он не может жить без их угождения, так как рукоделие свое продает и приобретает необходимое, таким образом вернувшись [в пустыню] и покаявшись истово за эти два дня, которые он провел в городе, продавая свое рукоделие, не получает никакой пользы». Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, с. 19-20.

41 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 150-151.

42 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 152.

43 См. Чис. 6, 2-21.

44 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 151.

45 М. Скабалланович. Толковый Типикон с историческим введением, выпуск 1-й, Киев 1910 • М. 1993; 1995; 2004, с. 197.

46 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 152-154.

47 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 151.

48 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 111.

49 Там же.

50 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 111-112.

51 Так в начале XX века писал о значении Патериков для изучения раннего монашества русский филолог-классик П. В. Никитин. См. П. В. Никитин, «Греческий „Скитский" Патерик и его древний латинский перевод», Византийский временник, 22 (1916), 127-171 (зд. с. 127).

52 Αποφθέγματα Πατέρων (Γεροντικόν). Les Apophtegmes des Pères. Texte Critique, Traduction, Notes par Jean-Claude Guy. Les Éditions du Cerf, SC 387, 474, 498 Париж 2003; Древний Патерик. 1914; Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005; Изречения Египетских отцов. СПб. 2001. Древний патерик, изложенный по главам. 3-е изд. Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, М. 1899.

53 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §144, с. 50.

54 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, с. 19-20.

55 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §2, с. 75.

56 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §3, с. 13.

57 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §67, с. 32.

58 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §69, с. 32.

59 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §4, с. 75.

60 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §5, с. 75.

61 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §6-8, с. 76.

62 сеть, ловушка.

63 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §21, с. 80-81.

64 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §35-36, с. 83.

65 Изречения Египетских отцов. СПб. 2001, §269, с. 98-99.

66 Идеал монаха – молиться все время, никогда не прекращая. Ср. Устав, данный Ангелом св. Пахомию (†348). Παλλάδιος Επ. Ελενουπόλεως, Η πρὸς Λαύσον ἱστορία. Περὶ τῶν Ταβεννησιωτῶν, κεφ. ΛΗ΄. PG 34, 1100 • критическое издание: Butler C., Prooemium ad historiam Lausiacam, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge 1967.

67 По возможности, ему надо зарабатывать еще и на милостыню нищим.

68 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 157-158.

69 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, с. 19-20.

70 Из правил преподобного Антония Великого: 4. С отроком и юношей остерегайся начинать беседы, или устанавливать знакомство. 9. С мирскими людьми не встречайся (дословно – не примешивайся) совершенно и не подражай фарисею, который все делал напоказ. 10. Женщине к себе подходить не позволяй, и не допускай, чтобы она вступала в твое жилище... 11. Родственников твоих не посещай, и не позволяй, чтобы они взирали на тебя, и не приходи к ним. 16. С отроком не говори никогда, поскольку он будет тебе в преткновение. 28. Церковь, в которую приходит множество людей, не посещай. Памятник под названием «Святейшего отца нашего Антония Великого аввы правила или каноны, к чадам своим духовным, монахам» был переведен с арабского на латынь Авраамом Экхелленсисом. Впервые он был издан в 1646 г. и воспроизведен в PL 40, 1065D-1073B вместе с другим средневековым переводом 1661 г. того же памятника. В современной патрологии эти «Правила» считаются не принадлежащими преподобному Антонию. Например, известный греческий патролог П. Христу объясняет это тем, что «Антоний не оставил организованного монашеского жития» (Christou, Elliniki patrologia. T. 3. S. 129), которое как раз и регламентируется «Правилами». Частичную подлинность «Правил» защищал в конце XIX века B. Contzen (см.: B. Contzen, Die Regel des hl. Antonius. Metten, 1896). Для перевода на русский язык выбран перевод «Правил» из арабского собрания, единственного полного сборника подлинных и неподлинных сочинений преподобного Антония. Вне зависимости от решения вопроса об авторстве, ценность и авторитетность «Правил» для монашеской жизни не подлежит сомнению. Поскольку никакой другой серьезной кандидатуры в качестве автора «Правил» не было предложено, мы здесь условно называем преподобного Антония их автором.

71 См. Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 156-157.

72 См. М. Арранц, Избранные сочиения по Литургике, т. IV. Византийский монашеский постриг. Исторический опыт. Рим-Москва 2003, с. 305.

73 Прот. Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. М. 1996, с. 150-151.

74 ^ Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику (2 Тим. 2, 4).

75 См. Н. Пальмов. Пострижение в монашество. Чины пострижения в монашество в Греческой Церкви. Историко-археологическое исследование. Киев 1914; M. Wawryk. Initiatio Monastica in Liturgia Byzantina, OCA 180 (1968) WAW.

76 Н. Пальмов. Пострижение в монашество. Чины пострижения в монашество в Греческой Церкви. Историко-археологическое исследование. Киев 1914, с. XII-XIII.

77 См. М. Арранц, Избранные сочиения по Литургике, т. IV. Византийский монашеский постриг. Исторический опыт. Рим-Москва 2003, с. 46.

78 См. М. Арранц, Избранные сочиения по Литургике, т. IV. Византийский монашеский постриг. Исторический опыт. Рим-Москва 2003.

79 Там же, с. 22.

80 М. Арранц, Избранные сочиения по Литургике, т. IV. Византийский монашеский постриг. Исторический опыт. Рим-Москва 2003, с. 305.

81 Великий Патерик. Систематическая коллекция, т. 1. М. 2005, §53, с. 109.

82 Изречения Египетских отцов. СПб. 2001, §268, с. 98.

83 См. Φιλοκαλία. Ἅγιος Κασσιανός Ρωμαίος, «Λόγος περί διακρίσεως», Βενέτια 1782, лист 82-83 (есть электронное издание на CD монастыря Симонопетр).

84 Общее учение Церкви об обетах хорошо изложено здесь: http://www.paraklit.org/otvety/3.Zakon-i-duh/Obeti.htm

85 Выход для Церкви и современного монашества, исходя из обстоятельств современной эпохи и времен см. здесь: http://www.paraklit.org/otvety/3.Zakon-i-duh/Cherkov-sovr.monashestvo.htm

86 См. http://www.paraklit.org/otvety/3.Zakon-i-duh/Obeti.htm

87 См. Το Βυζαντινό Τυπικό. Δύο κείμενα ιστορικής προσέγγισης από τους Robert

zadanie-n-34-rabochaya-programma-disciplini-sociologiya.html
zadanie-na-diplomnij-proekt-podbor-literaturnih-istochnikov-stranica-10.html
zadanie-na-diplomnoe-proektirovanie-stranica-3.html
zadanie-na-diplomnuyu-rabotu-raspoznavanie-vodnoj-i-zemnoj-poverhnosti-na-radiolokacionnih-snimkah.html
zadanie-na-dom-hod-uroka.html
zadanie-na-kontrolnuyu-rabotu-2-metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-zaochnikov-obrazovatelnih.html
 • tasks.bystrickaya.ru/10122009-g-s-12-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
 • tests.bystrickaya.ru/kodeks-torgovogo-moreplavaniya-novij-chast-23.html
 • pisat.bystrickaya.ru/t-rodosa-kogda-naletel-shtorm-podhvachennie-techeniem-oni-v-konce-koncov-okazalis-na-pochti-neobitaemom-skalistom-ostrove-antikitira-raspolozhennom-severo-zapad-stranica-14.html
 • institut.bystrickaya.ru/svyaz-issledovatelskoj-deyatelnosti-s-dopolnitelnim-obrazovaniem-uchashihsya-cherez-kompleksnie-ekskursii-v-prirodu.html
 • pisat.bystrickaya.ru/svyatie-mesta-chudnie-veshi-dragie-veshi-izmeneniya-kulturnih-obrazov-mira-v-russkih-palomnicheskih-hozhdeniyah.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-16-02-2012-g-40-oprovedenii-rajonnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-shkolnikov-novoe-pokolenie-kuraginskogo-rajona-dlya-uchashihsya-8-11kl.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-7-organizaciya-vneuchebnoj-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo.html
 • tests.bystrickaya.ru/mamonovo-gzhehotki-stranica-2.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-xiv-deyatelnost-osnovi-obshej-psihologii-rubinshtejn.html
 • znanie.bystrickaya.ru/a-a-blok-7-chas-obrazovatelnaya-programma-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/buhgalterskij-uchet-valyutnih-operacij-v-organizaciyah-razlichnih-form-sobstvennosti.html
 • tests.bystrickaya.ru/koloskov-vi-hudozhestvennaya-literatura-rossijskaya-proza.html
 • credit.bystrickaya.ru/opisano-li-v-biblii-znamenitoe-plavanie-kolumba-stranica-6.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-opd-napravlenie-podgotovki-030201-65-politologiya.html
 • pisat.bystrickaya.ru/temi-dokladov-na-seminar-ekzoplaneti.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/x-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-gosudarstvo-obshestvo-cerkov-v-istorii-rossii-xx-veka.html
 • uchit.bystrickaya.ru/spravochnaya-informaciya-godovoj-otchet-oaomrsk-severo-zapada-po-itogam-raboti-za-2011-god.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/publichnij-otchet-o-deyatelnosti-municipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-detsko-yunosheskij-centr-orion-po-rajonnim-kompleksno-celevim-programmam.html
 • shkola.bystrickaya.ru/mikrokontent-kak-pisat-zagolovki-zaglaviya-stranic-i-temi-v-pochtovih-soobsheniyah.html
 • abstract.bystrickaya.ru/13-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivi-uprocheniya-kbto-pravila-eksportnogo-kontrolya-96-3-perspektivi-povisheniya.html
 • nauka.bystrickaya.ru/voprosi-dlya-samokontrolya-kak-prohodit-process-stanovleniya-etnicheskoj-identichnosti.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/valerij-zorkin-odobril-obshestvennij-kontrol-kommersant-gazeta-moskva-anna-pushkarskaya-sankt-peterburg15-02-2011-17-stranica-2.html
 • lecture.bystrickaya.ru/analiz-raboti-shkolnoj-biblioteki-mou-chuvarlejskaya-sosh-za-200-9-20-10-uchebnij-god.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vozvrashenie-bogov-alan-f-alford-gods-of-the-new-millennium.html
 • grade.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-na-2009-2012-godi-mou-korobicinskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-stranica-2.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dinamika-proizvodstva-i-razmesheniya-posevov-saharnoj-svekli.html
 • college.bystrickaya.ru/-organizacionnie-voprosi-utverzhdenie-povestki-dnya.html
 • school.bystrickaya.ru/chem-bezuprechnee-s-literaturnoj-tochki-zreniya-roman-ili-pesa-tem-huzhe-film.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravila-priema-v-chleni-partnerstva-i-poryadok-vidachi-svidetelstv-o-dopuskah-moskva-2010-stranica-3.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vidi-kontrolya-kazahstan-universitet-sirdariya.html
 • education.bystrickaya.ru/26022010agentstvo-nacionalnih-novostejburgeri-i-sendvichi-iz-fastfudov-ne-privlekayut-bolshinstvo-rossiyan.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-opredeleniya-informacionnij-byulleten-bolonskij-process.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-polnogo-obshego-obrazovaniya-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • thesis.bystrickaya.ru/predvizhdaniya-za-bdesheto-programa-asoki-na-proekta-kalimera-kulturni-prilozheniya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-perekachivayushih-stancij-pnb-psp-zheleznodorozhnih-i-avtomobilnih-estakad.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.