.RU

Въпросни к


Университет за национално и световно стопанство

Общоикономически факултет

В Ъ П Р О С Н И К

за кандидат-докторантски конкурсен изпит

по специалност „Социология”


Възникване, предмет и структура на социологията като наука. Социално-исторически и теоретико-логически предпоставки за възникването на социологията. Обособяване на социологията като самостоятелна обществена наука. Социологията като наука за личността, за социалните групи и общности, за структурата и институциите на обществото. Множественост на социологическите парадигми. Теоретична и приложна социология. Микро-, мезо- и макро-равнище на социологическата теория и методология. Социологическа програма на позитивизма. Социологията като фундаментална наука (О.Конт). Система на обществото: социална статика и динамика. Йерархия на позитивните науки и място на социологията в нея. Еволюционистката социология (Х.Спенсър). Закони на обществената еволюция, еволюционна типология на обществата. Обществото като свръхорганизъм. Критика на първия социологически позитивизъм. Марксистката парадигма в социологията. Материалистическо обяснение на историята и диалектически начин на мислене. Начин на производство, производителни сили и производствени отношения, „база” и „надстройка” в обществото. Обществено-икономически формации и историческо развитие. Социална структура и конфликти. Класи, класова борба, социална революция. Овещняване на обществените отношения и отчуждение. Алтернативните интерпретации на марксизма  – болшевизъм, социална демокрация, неомарксизъм.

 1. ^ Класически позитивистки социологически теории. Френската социологическа школа (Е.Дюркем). Специфичният предмет на социологията (“колективното съзнание”) Правилата на социологическия метод. Механична и органична солидарност. Дуализъм на човешката природа. Аномия. Сциентичната социология в Италия (В.Парето). “Логически” и “не-логически” действия. Принципи на обществената система.

 2. ^ Основни принципи на разбиращата социология (М. Вебер). Типология на социалното действие. Типове легитимно господство. “Духът на капитализма”. Рационализация на модерния икономически живот. Социалното неравенство: класа, статус, партия. Общност и общество (Ф. Тьонис). Съдържание и форма на социалния живот (Г.Зимел). Социални типове.
^ Обособяване и специфика на икономическата социология. Възгледите на Адам Смит и значението им за икономическата социология. „Социологическият империализъм” (О.Конт). Сепаративната ориентация в икономическата социология. Класическа политическа икономия и икономическа социология. Обхват на икономическия анализ и социологическите изследвания (Й.Шумпетер). Икономиката като обект на социологическото познание.

 1. ^ Структурно-функционалистка парадигма. Структура на социалното действие (Т. Парсънс). Социалната система. Функционални императиви. Проблемът за интеграция на обществото - ценностно-нормативната и поведенческо-функционална. Инвестиционна, производствено-разпределителна, организационно-предприемаческа и културно-мотивационна подсистеми на икономиката. Социални позиции и роли. Социализация и социален контрол. Социологическите теории със “среден обсег” (Р. Мъртън). Явни и латентни функции и дисфункции на социалната система.

 2. ^ Социален бихевиоризъм, символен интеракционизъм, феноменологическа социология. Социалното взаимодействие и символните посредници (Дж. Х. Мийд). Еволюцията на символния интеракционизъм (Х. Блумър). Теории на социалната размяна (Дж. Хоуманс, П. Блау). Феноменологическа трансформация на социологията (А. Шютц). Всекидневието като върховна социална реалност. Структурите на жизнения свят на човека. Етнометодологическата перспектива (Х. Гарфинкъл).

 3. ^ Социологията в България. Възникване и развитие на българската социология през XX век. Социологическите възгледи на Иван Хаджийски. Българският макро-социологически модел - социологическа структура на обществото като система (Ст. Михайлов, Ж. Ошавков, В. Добриянов). Български социологически институции и университетски катедри по социология. Съвременна социология в България.

 4. ^ Теории за индустриалното, постиндустриалното и глобализираното общество. Стадии на икономическия растеж (У. Ростоу). Концепция за постиндустриалното общество (Д. Бел). Три вълни на човешката цивилизация (А. Тофлър). Постмодерност и „краят на историята” (Фр. Фукуяма). Глобализация и антиглобализъм.

 5. ^ Интегративната ориентация в модерната икономическа социология. Взаимопроникване на икономическия и социологическия анализ. Теория на социалния избор (Дж.Коулман). Социологически изследвания на пазара. „Вграденост” на икономиката и трудовия пазар в социалните действия (М.Грановетер). Неомарксизъм и феминизъм. Икономическа социология и икономикс – сравнение на методологическите парадигми.

 6. ^ Устойчивото общество. Природната среда като социологически проблем. Невъзстановими природни ресурси и обществено равновесие. Източници на заплаха за глобалната природна и обществена среда. Балансираност между обществените сфери - икономическа, екологическа, социална. Социални и екологически критерии за ефективност на икономиката.

 7. ^ Обществени институции. Дефиниции и дискусии. Институционална система на обществото – икономически, политически, граждански институции. Докапиталистическа еволюция на обществените институционални системи. Икономически, политически и социални институции на модерния капитализъм. Институционални трансформации в постсоциалистическите общества. Институции на Европейския съюз.

 8. ^ Организацията като обществен феномен. Типове организации. Бюрократичната организация. Формална и неформална структура на организацията. Организационна култура и стилове на организационно управление. Икономически организации. Фирмена култура и бизнес етикет. Организационна промяна. Нестопански, граждански, доброволни организации.

 9. ^ Обществено неравенство и социалната стратификация. Социална диференциация, разслояване и поляризация. Концепции за стратификацията. Социално-икономически и професионално-съсловен стратификационни модели. Критерии и измерения на стратификацията. Класи, касти, съсловия, социални слоеве. Стратификационни системи на традиционните и модерните общества. Стратификационни системи на постсоциалистическите общества.

 10. ^ Обществени елити, средна класа, работническа класа, низша класа и аутсайдери. Аристократични, олигархични, демократични елити. Циркулация на елитите. Новите елити. Социалният профил на средната класа. Професионална структура, гражданско поведение, политическа активност. Обществена промяна в структурата, характера и ролята на работническата класа. Относителна и абсолютна бедност. Социални аутсайдери.

 11. ^ Социална мобилност. Вертикална и хоризонтална мобилност. Междупоколенчески отношения и мобилност – генерационна приемственост и ейджизъм. Професионална и трудова мобилност. Икономическа емиграция и имиграция. Модели на миграционна и интеграционна политика. Социологически изследвания на мобилността.

 12. ^ Икономика и политика. Типове икономически и политически системи. Тоталитарно общество и планова икономика. Политическа демокрация и пазарна икономика. Политиката като предмет на социологията. Политически партии и политически процес. Икономическа теория на политиката. Политическият бизнес цикъл. Икономика, политика и идеология.

 13. ^ Власт, държава и икономика. Социологически концепции за властта. Власт и лидерство, харизма и обществен популизъм. Възникване, същност и развитие на държавата. Икономически функции на държавата. Държавно регулиране на икономиката. Публични блага и публичен избор. Търсене и предлагане на публични блага.

 14. ^ Социални измерения на икономиката и пазара. Социални фактори за икономическа ефективност и развитие. Демографски и социални бариери пред икономическото модернизиране. Социална ефективност на икономиката. Социални механизми за регулиране на пазара. Пазар и социални мрежи.

 15. ^ Икономическа и социална политика. Модели на икономическа и социална политика – либерален, социално-пазарен, егалитарен. Специфични функции и целеви общности на социалната политика. Социално осигуряване и подпомагане. Солидарен и инвестиционен принцип на социално и здравно осигуряване. Социално предприемачество. Социални инвестиции и социална отговорност на бизнеса.

 16. ^ Човешки и социален капитал. Теорията за човешки капитал (Г. Бекер). Възпроизводство и реализация на човешкия капитал. Социологическа структура на човешкия капитал. Проблемът за доверието – сравнителни перспективи. Социален капитал. Социални мрежи и неформални договори в икономиката. Социален капитал и бизнес мрежи.

 17. ^ Социологическа същност на труда. Разделение, специализация, кооперация на труда. Пазар на труда – социологическата перспектива. Неконвенциален подход към пазара на труда. Сегментация, стигматизация и дискриминация на пазара на труда. Безработица – причини, форми, социални последици. Труд и жизнен цикъл. Реализация и самореализация чрез труда и професията. Професионална кариера.

 18. ^ Социологически анализ на потреблението. Специфика на потреблението при традиционните и модерните общества. Стилове и модели на потребителско поведение. Качество и стандарт на живот. Консуматорство, свръхпотребление, престижно потребление. Социален и жизнен минимум. Потребителски кошници и индекси на потребление.

 19. ^ Скрита икономика. Видове, обхват, икономическа и политическа значимост. Криминална („черна”) и недекларирана („сива”) икономика – сфери, форми и мащаби на разпространение. Корупционни квази пазари. Неформална икономика, домашен и доброволен труд. Методи за изследване и измерване на скритата икономика.

 20. ^ Култура и общество. Елементи на културата – език, ценности, норми, санкции. Нациите и културните различия. Културна интеграция и мултикултурализъм. Икономическа култура и модернизация на обществото. Икономическата култура като социална трансмисия. Българската икономическа култура.

 21. ^ Социална идентичност. Национална, етно-народностна и религиозна идентичност. Етноцентризъм и малцинства. Класово-стратификационна, професионално-статусна, родово-семейна, личностно-културна идентичност. Институционална позиция, формален статус. Социално и икономическо изключване. Субкултура на обедняването и социална маргиналност.

 22. ^ Социалните общности. Общество, общности, социални групи и категории. Възникване на професионалните общности. Генезис, същност и класификация на общностите при гражданско общество – новите общности на постмодерността. Виртуални общности в дигиталната епоха. Глобализация и социални общности.

 23. ^ Семейство, брак, репродуктивни модели. Социални и репродуктивни функции на семейството. Традиционни и алтернативни семейни модели. Кризата на брака като социална институция. Домакинство, собственост, доходи и потребление. Икономически функции на семейството. Семейна икономика. Репродуктивни модели, ценности и мотивация. Демографска криза, национална и икономическа значимост.

 24. ^ Емпирично социологическо изследване (ЕСИ). Предназначение, цели, управленски и изследователски проблеми. Видове ЕСИ и основни сфери на приложение. Етапи и елементи на ЕСИ. Програма. Предварителни хипотези. Теоретичен модел. Операционализация, видове скали и процедури за тяхното конструиране. Въпросник – същност и роля. Типове въпроси.

 25. ^ Количествени и качествени методи на регистрация. Сравнителни предимства и недостатъци, условия за ефективно приложение. Количествени методи - пряка анкета, стандартно интервю, структурирано наблюдение, експеримент. Качествени методи - дълбочинно интервю, групова дискусия, проективни и ролеви методи, неструктурирано наблюдение, експертна оценка. Достоверност на информацията, избор на методика на регистрацията и комбиниране на методики.

 26. ^ Генерална съвкупност и извадка на изследването. Определяне на генералната съвкупност – типове единици, критерии за принадлежност, обхват на генералната съвкупност. Изчерпателни, извадкови и монографични изследвания. Модели на случайни извадки. Представителност на информацията и критерии за оценка – структура и големина на извадката, стохастична грешка, доверителен интервал. Неслучайни извадки – видове и сфери на приложение.

 27. ^ Провеждане на ЕСИ (полева/теренна работа). Организация и подготовка на полевата работа. Подбор и изграждане на мрежа от полеви екипи. Обучение и инструктиране на полевите сътрудници. Основни процедури по събирането на емпиричните данни. Документиране на теренната работа. Помощ и контрол върху работата на полевия екип. Основни типове пропуски и грешки при теренната работа. Проверка на документацията и оценка на извършената полева работа.

 28. ^ Анализ и социологическа интерпретация на информацията. Структура и съдържание на изследователския доклад. Мониторинг и оценка на обществени процеси и политики. Международни сравнителни изследвания, индекси и индикатори (индекси на човешкото развитие (HDI), Джини-коефициент за социална еднородност или поляризация (Gini), индекси на икономическата свобода, корупционни индекси и др.). Социално прогнозиране.

ЛИТЕРАТУРА


^ Основна литература: 1. Бъргър П. 1998. Покана за социология. София: Издателство “Лик”

 2. Гидънс, А. 2003. Социология. София: “Прозорец”.

 3. Икономическа социология (кол. под ред. на проф. Бл. Колев). 2004. София: Университетско издателство “Стопанство”

 4. Извори на социологията, 1998. Съставител: Г. Фотев, Ст. Загора: Издателство „Тракия”

 5. Икономика и социология. Антология. 1999. Съставител: Т. Чавдарова, София: Издателство „Лик”

 6. Кастелс, М. 2001. Възходът на мрежовото общество. София: Издателство “Лик”

 7. Колев, Бл. 2002. Икономическа култура. София: Университетско издателство „Стопанство”

 8. Мирчев, М. 2005, 2007. Текстове 2, Покана за социология. 2-ро доп. изд. ИК “М-8-М”, С., 2005

 9. Ракаджийска, Т. 2010. Пазар на труда. Социално-икономическо поле между държавата и пазара. София: Университетско издателство „Стопанство”

 10. Тодорова, Е. 2010. Поглед към социология на модерното общество. София: Университетско издателство „Стопанство”

 11. Фотев Г., История на социологията, “Св.Климент Охридски”, София, 1993^ Допълнителна литература: 1. Бек, У. 2002. Що е глобализация? София: „Критика и хуманизъм”.

 2. Бауман, З. 2004. Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят. София: ЛИК

 3. Бел, Д. 1994. Културните противоречия на капитализма. София: Изд. “Народна култура”

 4. Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

 5. Дюркем, Е. 2003. Разделението на обществения труд. София: „Критика и хуманизъм”.

 6. Дюркем, Е. Самоубийството.

 7. Елиас, Н. 1999. Що е социология? София: Издателство „ЛИК”.

 8. Кун, Т. 1996. Структура на научните революции. София: Изд. „Петър Берон”.

 9. Линдси, Б. 2006. Глобалният капитализъм. София: Издателство „Дамян Яков”

 10. Мирчев, М. 2009. Възпроизводство на населението. Социална стратификация, поляризиране и цивилизационно разслояване. София: М-8-М

 11. Михайлов, С. 1980. Емпиричното социологическо изследване. 2 изд. София: Партиздат.

 12. Михайлов, Ст., Н. Тилкиджиев (ред.). 1996. Енциклопедичен речник по социология. София: М-8-М.

 13. Нончев А., Публично-частни квази пазари, 2009. София: Университетско издателство “Стопанство”

 14. Парсънз, Т. 2005. Еволюцията на обществата. София: КХ

 15. Пачев, Т. 2007. Нова икономическа социология. София: Университетско издателство “Стопанство”

 16. Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София: ЛИК.

 17. Тодорова Е. 2001. Реалната помощ. Професионализация на социалната работа. София, Албатрос

 18. Тодорова, Е. 2011. (ред) Междуличностна координация и работа в екип п/р Е.Тодорова, София, Университетско издателство “Стопанство”.

 19. Тофлър, А. 1991. Третата вълна. София: Изд. къща „Яворов”

 20. Хофстеде, Х. 2001. Култура и организации. София, Класика и стил.

 21. Хънтингтън,С. 1999. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София

 22. Чавдарова, Т. 2002. Неформалната икономика. София: ЛИК

 23. Чалъков, И. и др. 2008. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г. София: Изток-Запад


Препоръчителна литература:


 1. Аврамов, Р. 1999. Стопанският 20 век на България. В: “България 20 век” /алманах/. София: Труд

 2. Аврамов, Р. 2007. Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. София: Фондация “Българска наука и култура”, Център за либерални стратегии

 3. Андерсън, 1998. Въобразените общности. София. Изд. “Критика и хуманизъм”

 4. Ападурай, А. 2006. Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията. София. ЛИК

 5. Арент, Х. 1993. Тоталитаризмът. София. Изд. “Панорама”.

 6. Арент, Х. 1997. Човешката ситуация. София. Изд. “Критика и хуманизъм”

 7. Атанасов, Ат. 1990. Достоверност и контрол при емпиричното социологическо изследване. София: Изд. БАН.

 8. Атанасов, Ат. и колектив. 2004. Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност: подходи, методи организация, проблеми и нови решения. София: Акад. изд. „Проф. М. Дринов”.

 9. Арънсън, Е. 1986. Човекът – социално животно. София

 10. Бар, Р., Ф. Тьолон, 2002. Политическа икономия. Т. 1 и 2. Изд. Кама

 11. Бауман, З. 1999. Глобализацията. Последиците за човека. София: ЛИК.

 12. Бауман, З., 2001. Постмодерната етика. Сфоия: Лик

 13. Бек, У. 2001. Световното рисково общество. София: Обсидиан.

 14. Бекер, Г., 1999. Икономическият анализ и човешкото поведение. В: Икономика и социология: американската икономическа социология след 1970 година. (Антология) Съст. Т. Чавдарова. София: Лик

 15. Бекер, Г., 2007. Как да се гледа по икономически начин на живота. Икономически подход към социалните дейности. В: Научни трудове, Годишник №5, Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”

 16. Белева, И., 2001. Политика по заетостта и безработицата в България в преходния период (Анализ, оценки и перспективи). Софиа: Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”

 17. Беров, Л., 1991. Развитието на капитализма и промени в класовата структура на населението. В: История на България 1878 – 1903, т.7. София: Издателство на БАН

 18. Бочев, С., 1998. Капитализмът в България. София: Фондация „Българска наука и култура”

 19. Бояджиева, П. 1998. Университет и общество: два социологически случая. София: ЛИК.

 20. Блау, П., 1998. Социална размяна. В: Извори на социологията. Съст. Г. Фотев, ред. Х. Сантулов, Ст. Загора: Тракия

 21. Бродел, Ф. без п. г. Структурите на всекидневието: Възможното и невъзможното. Т. І. София: Прозорец

 22. Бродел, Ф. без п. г. Игрите на размяната. Т. ІІ. София: Прозорец

 23. Бунджолов, А. 1995. Хетеротопии. София, Изд. “Критика и хуманизъм”.

 24. Бурдийо, П., 2008. Икономически практики и времеви диспозиции. В: Социологически проблеми, бр. 1-2

 25. Бурдийо, П. 1992. Казани неща. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

 26. Бурдийо, П., 2005. Практическият усет. София: Фигура.

 27. Бурдийо, П., 2005а. Ритуалите на институиране. В: Социологически проблеми, бр. 3-4

 28. Бъргър, П., Т., Лукман. 1996 Социалното конструиране на реалността. София: ИК ”Критика и хуманизъм”.

 29. Вебер, М. 2001. Генезис на западния рационализъм. (ред. Кольо Коев). София: Критика и хуманизъм.

 30. Вебер, М. 2003. Протестантската етика и духът на капитализма. София: Изд. Просвета.

 31. Вебер, М. 1998. Смисъл и ценности. Антология. съст. К. Коев. София: Изд. “Критика и хуманизъм”.

 32. Вебер, М. 1993. Ученият и политикът. София.

 33. Висенте, Ким. Човешкият фактор. Арго Паблишинг София. 2000.

 34. Влайков, Ст. 2004. Социалният конфликт. София

 35. Владимиров, Ж.. 1999. Културното наследство срещу демокрацията и пазара. София

 36. Владимирова, К. 1995. На пазара на труда в България. Безработицата и алтернативите за трудова заетост. София: УИ “Стопанство”

 37. Галбрейт, Дж. 1999. Пътуване през икономическото време. София: Изд. “Дамян Яков”

 38. Генов, Н. 1982. Толкът Парсънз и теоретичната социология. София: Изд. на БАН

 39. Георгиев, Б., 1991. Общностите – нашият дом. Класи, касти, етноси. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”

 40. Георгиев, Бл. 1989. Власт и неравенство при социализма. София

 41. Грановетер, М. 1999. Икономическото действие и социалната структура: Проблемът за вградеността. В: Икономика и социология. Антология. Съст. Т. Чавдарова, София: Лик

 42. Грекова, М., 1998. Общността: очевидност на подобието или проблематизация на различието. В: Общности и идентичности. Съст. И ред. А. Кръстева. София: Петекстон

 43. Даймънд, Д., 2007. Колапсът. Човешките общества между успеха и провала. София: Изток-Запад

 44. Дарендорф, Р. 1993. Съвременният социален конфликт. София: ЦИД.

 45. Давидков, Ц. 2002. Предприемачът. София

 46. Делибеев, И. 1987. Теории и методи на ЕСИ. София

 47. Деранев, С. 1989-1996. Социална психология. В 4 тома. София

 48. Дечев, Т., 2006. “Гъвкави форми на работа” и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа. София: Fridrich Ebert Stiftung

 49. Деянова, Л. 1994. Социология на символните форми. София: ИК „Критика и хуманизъм”.

 50. Джиарини О., П. Лидке, 2001. Бъдещето на труда. София: Изд. Къща “Нови хоризонти”

 51. Димитров, Г. 1995. България в орбитите на модернизацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

 52. Димитров., Г. 2001. Университетски курс по социология, краят на ХХ век. Социология на свободата. София

 53. Димитров, Д.В. 2000. Социология на труда. София

 54. Димитров, Кр. 1988. Социология и социално-класова структура – метатеоретични, общотеоретични и научно-приложни проблеми. София

 55. Димова, Д., Б. Георгиева, Н. Янева. 2002. Социална политика. София

 56. Драганов, М. ред. 1997. Българинът в частния бизнес: типове личности. София: „Аля” .

 57. Драмалиева, В. 2001. Справедливостта в етиката и в бизнес етикета. София

 58. Дракър, П. 2000. Посткапиталистическото общество. София: ЛИК.

 59. Дракър, П. 2002. Мениджмънт – предизвикателствата на ХХ в. София

 60. Дъглас, М. 2004. Как институциите мислят. София: “41Т” ЕООД

 61. Дьо Серто, М. 2002. Изобретяване на всекидневието. Т.1: Изкуства на правене. София: Лик

 62. Дюверже, М. 1999. Социология на политиката. София: Кама.

 63. Дюркем, Е. 1994. Критика и хуманизъм. София.

 64. Дюркем, Е. 2002. Елементарни форми на религиозен живот. София.

 65. Елиас, Н. 2001. Относно процеса на цивилизацията, т. I и II. София.

 66. Елстър, Д. 1998. Марксизмът, функционализмът и теория за игрите. В: Икономика и социология: Американската икономическа социология след 1970 година (Антология) съст. и науч. ред. Т. Чавдарова, София: ЛИК

 67. Ерхард, Л. 1993. Благоденствие за всички. София, Унив. Изд. Стопанство.

 68. Желев С. 1995, Маркетингови изследвания: методология и организация, София: Университетско издателство „Стопанство”

 69. Живкова, В. 1998. Село и индустриализация – българският път. София: „Аля”.

 70. Зимел, Г. 2002. Социология. Изследвания върху формите на обобществяване. Велико Търново: ПИК

 71. Игълтън, Т. 2003. Идеята за култура. София: КХ

 72. Кабакчиева, П. 2001. Гражданското общество срещу държавата. София: Изд. ЛИК.

 73. Калхун, К. 2003. Критическа социална теория. Култура, история и предизвикателство на различието. София: КХ

 74. Кейнс Дж. 2001(1936). Обща теория на заетостта, лихвата и парите. София: Princeps

 75. Келиян, М. 1999. България и Япония: модернизация, средни слоеве и селски общности. София: М-8-М.

 76. Коев, К. 2004. Елементарни форми на всекидневния живот. Макс Вебер и немското социално-научно познание от края на XIX век и началото на XX век . София: Просвета.

 77. Колев, Б., Т. Ракаджийска, М. Стоянова, С. Тодорава, 2009. Културални нагласи на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. София: Унив. Изд. „Стопанство”

 78. Корнай, Я. 1996. Социалистическата система. Политическа икономия на комунизма. София, Акад.изд. „Проф. М. Дринов”

 79. Костов, Г., 1979. Социологически аспекти на социалистическата организация на труда. София:Профиздат

 80. Кюранов, Ч. 1977. Социални класи и социална стратификация. София.

 81. Кюранов, Ч. 1982. Човешките общности (Очерци по социология на социалните общности) София: Наука и изкуство.

 82. Ланкастър, Лин. К., Дейвид Стилман. Сблъсъкът на поколенията. Традиционалисти, представители на бейби-бума, поколение Х, деца на хилядолетието. Изд. “Класика и стил”, С., 2004.

 83. Латур, Б. 1994. Никога не сме били модерни. София: ИК „Критика и хуманизъм”.

 84. Леви-Строс, Кл. 1996. Структурна антропология. София: Изд. „Христо Ботев”.

 85. Малиновски, Б., Научна теория на културата & Функционалната теория. София: Изток-Запад

 86. Манинг, Р. Нация на кредитните пари. Последиците от пристрастеността на Америка към кредита. Изд “Сиела”, С., 2005. (Robert D. Manning. 2000.)

 87. Манхайм, К. 2002. Студии по социология на културата. София.

 88. Маркс К. 1956. Теории за принадената стойност. ІV том на „Капиталът” София, Партиздат

 89. Маркс, К. 1978б. Икономически ръкописи от 1857-1859 година. Критика на политическата икономия. Т. 46, част І и ІІ от събрани съчинения Маркс, Енгелс. София: Партиздат

 90. Маркс, К. Фр. Енгелс, 1979. Немска идеология Т. 3. от събрани съчинения Маркс, Енгелс. София: Партиздат

 91. Маркс, К. 1985. Към критика на политическата икономия. В: К.Маркс, Ф. Енгелс, Избрани съчинения., т. VІІ, София: Партиздат

 92. Мендрас, А. 2002. Елементи на социологията

 93. Минев, Д., и др. 2000. Променящите се лица на демокрацията: икономическа, индустриална, политическа. София: ФОБ

 94. Мирчев, М. 2003. Рязкото разслояване: измеренията на бедността в българското общество след 1989 г.. В: Текстове 2003. ИК “М-8-М”, С. Стр. 394-410.

 95. Молхов, М., Т. Ракаджийска, 1995. Малко теория в океана от емпирия. В: Социологически проблеми бр. 3-4

 96. Молхов, М., Св. Съйкова, Е. Ченгелова. 1995. Социологията. Обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни процеси. София: Изд. Полиграф.

 97. Мос, М. 2001. Дарът. Форма и основание за обмена в архаичните общества. С въведение от Клод леви-Строс. София: Критика и хуманизъм

 98. Неделчева, Т. 2004. Идентичност и време. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”.

 99. Низбет, Р. 1992. Стремеж към общност. София: ЦИД, Institute for Contemporary Studies, International Center for Self-Governance

 100. Николов, Л. 2001. Социология на личността. Избрано. София: „Софи-Р”.

 101. Нончев, Ив. 2000. Средната класа и социалните трансформации в България. София

 102. Новите лица на труда. 2002. Анотация, Съств. Р. Гладичева, София

 103. Норт, Д., 2000. Институции, институционална промяна и икономически резултати. София: ЛИК

 104. Олсън, М., 2001. Възход и падение на нациите. София: Златорогъ

 105. Ортега-и-Гасет, Х. 1993. Бунтът на масите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Петков, Кр. Инволюцията на етническия модел в България. В: Сп. Международни отношения. 1/ 2004.

 1. Попър, К. 1993. Отвореното общество и неговите врагове. (в 2 тома). София: Златорог.

 2. Рамчев, К. 2001. Икономическа психология. София

 3. Ракаджийска, Т. 198б. Маргинализацията на трансформиращите се елити - бариера пред устойчивото развитие на обществото. В: Социологически проблеми, бр. 1 и 2, с. 73-83,

 4. Ракаджийска, Т. Преекспониране на социалния капитал в българското общество в процеса на евроинтеграция. В:сб. Сборник „Икономическа социология и психология”, съст. М. Стоянова; София: 2009

 5. Рийч, Р. 1992. Трудът на нациите. Как да се подготвим за капитализма на ХХІ век. София: Унив. изд. “Св. Климент охридски”

 6. Стоилова, В. 2002. Пазарният ред. София: УИ „Стопанство”

 7. Стоянова, М. 2003. Индустриализационните конфликти в българското общество в преход – 1989-2002. В: Социологически аспекти. София

 8. Стоянова, М., К. Рамчев, Н. Московцев, С. Шевченко. 2004. Бизнес по американски, по руски, по български. София

 9. Стоилова, Р. 2001. Неравенства и общностна интеграция. София: ЛИК.

 10. Стюарт Д., П. Шамдасани. Фокус групи и практика.

 11. Съйкова Ив., Чакалов Б. 1977. Методология и методика на социологическите изследвания, София: “Наука и изкуство”

 12. Тейлър, Ч. 1999. Безпокойството на модерността. София

 13. Тилкиджиев, Н., М. Димов. 2003. Статусна основа на демократичната консолидация при посткомунизма. София: „Изток-Запад”.

 14. Todorova, E. 2006. Reflections on today’s role of Sociology. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria. Special Issue& Sociological Problems, Pp. 36-44.

 15. Тодорова, Е. 2010. "В търсене на обяснения за негативните социалнопсихични явления. За тъмните сили в човешката психика, п/р М.Драганов, С., КОТА, 2010.

 16. Тодорова, Е. 2010. „Паралели между социалната чувствителност към неравенство и субективната оценка за качествен живот и лично щастие”. Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и европейски контекст, п/р В. Проданов, София.

 17. Тодорова, Е. 2009. “Характерът на социалната политика в периода на преход и специфичността на пазара на труда в България. Демографски процеси и работна сила в България, п/р П.Найденова, Г.Михова, с.406-444, София, СИЕЛА.

 18. Тодорова, С. и др. 1998. Предприемачеството – социални отношения, ценности, образци на поведение. София

 19. Тодорова, С. и др. 1996. Социология на труда. Пловдив.

 20. Тойнби, А. 2001. Изследване на историята. Възникване, развитие, разпадане и разлагане на цивилизациите. Т. 1, София: Изд. “Захари Стоянов”

 21. Тьонис, Ф. 1998. Общност и общество. В: Извори на социологията. Съст. Г. Фотев. Ст. Загора: Тракия

 22. Фотев, Г. 1979. Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер. София

 23. Фуко, М. 1998. Надзор и наказание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

 24. Фукуяма, Ф. 1997. Доверието. Новите основи на световния просперитет. София: Изд. Рива

 25. Хабермас, Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

 26. Хаджийски, И. 1974. Бит и душевност на нашия народ. Съчинения в два тома. София: Български писател

 27. Хаджийски, И. 1986. Бит и душевност на еснафа и дребния ни собственик. Дял трети. След Освобождението. В: Социологически проблеми, бр.3

 28. Хейн, П., 1995. Икономическият начин на мислене, София: Изд. «Тилиа»

 29. Хобсбом, Е. 1996. Нации и национализъм от 1780 до днес. Програма, мит, реалност. София: Обсидиан.

 30. Хофстеде Х. П. Пидърсън, Х. Хофстеде, 2003. Изследване на културата. София: Класика и стил

 31. Хънтингтън,С. 1999. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София

 32. Хьойзинха, Й. 1982. Homo Ludens. Изследване на игровия елемент на културата. София: Наука и изкуство

 33. Чемпдън-Търнър, Ч. , А. Тромпенаарс. 1992. Седемте култури на капитализма: ценностни системи за забогатяване в САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Швеция и Холандия. Варна

 34. Шнапер, Д. 2001. Нацията като общност на гражданите. София.

 35. Шютц, А. 1999. Чужденецът. София: Изд. ЛИК.

 36. Уилсънр Б. 2002. Религията в социологическа перспектива. София

 37. Якока, Лий. Къде изчезнаха лидерите? Изд. “Сиела”, С., 2007. /Lee Iacocca. 2007/

 38. Янакиев, Я., В. Георгиева, М. Молхов. 1996. Скалиране и скали при ЕСИ. София: изд. „Св. Георги Победоносец”.
 1. Aitken, R,. 2007. Performing Capital. Toward a Cultural Economy of Popular and Global Finance. New York: Palgrave Macmillan

 2. Altvater,L., 1993 The Future of the Market. An Essay on the Regulation of Money and Nature after the Collapse of “Actually Existing Socialism”. Trans. By P. Camiller, London-New York: Verso

 3. Anderson P,. 1974. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Book

 4. Axelrod, R., 1984. The Evolution of Cooperation. N.Y.: Basic Books

 5. Becker, G., 1964. Human Capital. A Theoretical Analysis with Special Reference to education. New York: Columbia University Press, for National Bureau of Economic Research

 6. Becker, G., 1974. Human Capital – A theoretical and Empirical Analysis. In: Reading in Labor Economic and Labor Relations. Eds. Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Collette Moser, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

 7. Berger, P., 1964. Some General Observations on the Problem of Work. In: The Human Shape of Work. Studies in The Sociology of Occupations. Ed. P. Berger N.Y. London: The Macmillan Company and Collier-Macmillan Limited

 8. Bourdieu, P., 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge, Mass: Harvard University Press (цит. по Димитрова 2008)

 9. Bourdieu, P., 1977. Outline of s Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press

 10. Callon, M., 1998. An Essay on Framingand Overflowing: Economic Externalities Revisited by Sociology. In: The Laws of the Markets. Ed. M. Callon. Oxford and Malden: Blackwell Publishers/ The Sociological Review

 11. Chandler, Jr. A. 1977. The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, Massachusetts and London: The Belknap Press of Harvard University Press

 12. Coleman, J., 1994. A Rational Choice Perspective on Economic Sociology. In: The Handbook of Economic Sociology. N.Y.: Princeton University Press & Russell Sage Foundation

 13. Collins, R., 1992. Weber’s Last Theory of Capitalism: A Systematization. In: The Sociology of Economic Life. Ed. M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder, San Francisko, Oxford: Westview Press

 14. Coser L. 1971, Masters of Sociological Thought, N.Y.

 15. Denzin L., Lincolnn Y. (ed.), 1999. Handbook of Qualitative Research, London, SAGE

 16. Ferve, R., 1992. The Sociology of Labor Markets. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Simon & Schuster International Group

 17. Fligstein, N., 2002. The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies. Princeton and Oxford: Princeton University Press

 18. Garfinkel H. 1969. Studies in Ethnomethodology, New Jersey

 19. Granovetter, M. 1983 (1973). The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited. In: Sociological Theory Volume 1

 20. Granovetter, M., 1992 (1988) The Sociological and Economic Approaches to the Labor Market Analysis: A Social Structural View. In: The Sociology of Economic Life. (Eds) M. Granovetter and R. Swedberg, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press

 21. Granovetter, M. 1995. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Chicago: University of Chicago Press.

 22. Grint, K., 2000. The Sociology of Work. An Introduction. Oxford: Policy Press

 23. Hauser, R., D. Featherman, 1977. The Process of Stratification. New York: Academic Press

 24. Hintington, S., 1968. Political Order in Changing Society. New Haven, CT: Yale University Press

 25. Homans, G., 1958. Social Behavior as Exchange. In: American Journal of Sociology, 65, pp. 597-606

 26. Latour, B., 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press

 27. Livi-Strauss, C., 1966[1962]. The Savage Mind. Chicago, Il.: The University of Chicago Press

 28. Levy, F., R. Murnane, 2004. The New Division of Labor. How Computers Are Creating the Next Job Market. New York: Princeton University Press

 29. Linderberg, S., 1992. An Extended Theory of Institutions and Contractual Discipline. In: Journal of Institutional and Theoretical Economics 148: 125-154

 30. Lin, Nan, 1999. Building a Network Theory of Social Capital. In: Connections 22 (1) INSNA: 28-51

 31. Loveridge, R. and A. L. Mok, 1979. Theories of Labour Market Segmentation. A critique. The Hague, Boston: Martin Nijhoff Social Science Division

 32. Loveridge, R. and A. L. Mok, 1980. Theoretical Approaches to Segmented Labour Markets. In: International Journal of Social Economics, 7(7): 376 - 411

 33. Marsden, D., 1986. The End of Economic Man? Custom and Competition in Labour Markets. Brighton: Wheatsheaf Books

 34. Marsden, D., 1999. A Theory of Employment Systems: Micro-Foundations of Societal Diversity. Oxford University Press

 35. Offe, C., 1985. The future of the Labour Market. In: Offe, C. (ed) 1985. Disorganized Capitalism: Contemporary Transformations of Work and Politics. Oxford: Oxford University Press

 36. Parsons, T., N. Smelser, 1956. Economy and Society. London: Rutledge&Kegan Paul

 37. Polanyi K., 2002. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of the Our Time. Pax Britannica

 38. Polanyi, K., 1992. The Economy as Instituted Process. In: The Sociology of Economic Life. Eds. By Granovetter, M., and R. Swedberg. Boulder, San Francisco, Oxford: West View Press

 39. Potucek, M., 1999, Not Only the Market. The Role of the Market, Government and Civic Sector in the Development of Post-communist Societies. CEU Press.

 40. Rakadjiiska, T., 1998, The High Marginalization of Bulgarian Society and the Risks of the Modernization. In: The Bulgarian Transition Challenges and Cognition., Sofia: BSA

 41. Rastogi, P., 2000, Sustaining Enterprise competitiveness - Is the Human Capital the Answer? In: Human System Management, Vol.19 (цитирано по Атанасова 2008)

 42. Rooney, D., G. Hearn, A. Ninan (Eds.) 2005. Handbook on the Knowledge Economy. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited

 43. Schutz A., 1967. The Phenomenology of the Social World, Evanston

 44. Sombart, W., 1998. The Quintessence of Capitalism – A study of the history and psychology of the modern business man. London & N.Y. (цитирано по Димитров, Р, 2006. Философия на богатството. София, Унив.изд. “Св. Климент Охридски”

 45. Webеr, M., 1961. General Economic History. Trans. By F. Knight.N.Y.: Collier Books

 46. Weber, M., 1978. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. Ed. By G. Roth and Cl. Wittich, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press


ЗАБЕЛЕЖКА:

Препоръчва се преглед на теченията на сп. „Социологически проблеми” през последните години. Има тематични броеве, свързани с теми от въпросника. Посочената литература е препоръчителна.


Катедра “Икономическа социология” Октомври, 2011 г. София, УНСС
vulfov-v-z-potashin-m-i-organizaciya-vneklassnoj-i-vneshkolnoj-vospitatelnoj-raboti.html
vulkanizm-zvolinskij-v-p-rasskazov-a-a-monitoring-i-prognozirovanie-geofizicheskih-processov-i-prirodnih-katastrof.html
vusloviyah-perehoda-bankovskoj-sistemi-respubliki-kazahstan-na-principi-funkcionirovaniya-mezhdunarodnogo-bankovskogo-dela-isklyuchitelnuyu-vazhnost-priobretaet-soche.html
vusloviyah-rinochnoj-ekonomiki-kogda-razvitie-predpriyatij-i-organizacij-osushestvlyaetsya-za-schet-sobstvennih-i-privlechennih-sredstv-vazhnoe-znachenie-imeyut-finansov.html
vuza-omskij-institut-veterinarnoj-medicini.html
vuzi-rossii-otmonitorili-sovet-federacii-rf-utverdil-kandidaturu-professora-spbgu-aleksandra-bojcova.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/pravleniya-associacii-narodnie-hudozhestvennie-promisli-rossii.html
 • essay.bystrickaya.ru/cifrovie-fotoapparati.html
 • assessments.bystrickaya.ru/buhgalterskij-uchet-pribilej-i-ubitkov-na-zao-orskij-hleb.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/psihologiya-prestupnika-i-rassledovaniya-prestuplenij-stranica-6.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-3-obshie-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-respondenta-predostavlyayushego-uslugi-naseleniyu-po-izgotovleniyu-i-remontu-mebeli.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-iii-sootnoshenie-i-realizaciya-prava-na-sudebnuyu-zashitu-individa-v-mezhdunarodnom-prave-i-rossijskom-zakonodatelstve.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-neorganicheskaya-i-analiticheskaya-himiya.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-ezhegodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-studentov-tuvinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-posvyashennoj-godu-istorii-v-rossijskoj-federacii-stranica-2.html
 • school.bystrickaya.ru/gorkij-staruha-izergil.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/metodicheskie-dokumenti-v-stroitelstve-rekomendacii-po-razrabotke-lokalnih-normativnih-aktov.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vyarata-i-doverieto-v-boga-stranica-14.html
 • literatura.bystrickaya.ru/socialnaya-dinamika-i-ee-proyavlenie-v-obshestvennih-izmeneniyah-i-processah.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/posleslovie-novij-poryadok-ssha-v-kakom-mire.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodika-issledovaniya-rezultati-issledovaniya-obsuzhdenie-rezultatov-vivodi.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/agess-p-klyuchi-k-ekologii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/11-oktyabrya-2011-goda-g-chelyabinsk-sudebnaya-kollegiya-po-grazhdanskim-delam-chelyabinskogo-oblastnogo-suda-v-sostave-predsedatelstvuyushego-b-a-a-sudej-s-d-n-k-n.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zanyatie-3-rodstvo-yazikov-russkij-yazik-i-literatura-zanyatie-1-uvlekatelnaya-nauka-etimologiya.html
 • esse.bystrickaya.ru/psihologicheskaya-pomosh-socialno-nezashishennim-licam-s-ispolzovaniem-distancionnih-tehnologij.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekarstva-izvestnie-pod-nazvaniem-nozodi-gotovyatsya-iz-gnoya-porazhennih-tkanej-ili-patologicheskih-videlenij-bolnogo-cheloveka-dejstvie-stranica-4.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razvitie-rechi-obuchayushihsya-specialnogo-korrekcionnogo-uchrezhdeniya-viii-vida-harakterizuetsya-celim-ryadom-otklonenij-dlya-bolshinstva-umstvenno-otstalih-obuchayushi.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tolstoj-apostol-ioann-i-razbojnik.html
 • lesson.bystrickaya.ru/prava-i-svobodi-cheloveka-i-grazhdanina-zashita-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina.html
 • thesis.bystrickaya.ru/primechaniya-zametki-nepopulyarnogo-filosofa-sbornik-statej.html
 • lesson.bystrickaya.ru/raschyot-ozhidaemogo-ekonomicheskogo-effekta-ot-avtomatizacii-otbelnogo-perehoda.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-osnovi-fitnes-aerobiki-dlya-detej-7-13-let-na-2009-2010-uchebnij-god.html
 • thesis.bystrickaya.ru/primernoj-programmi-disciplini-antichnaya-filosofiya-chast-1-dlya-napravleniya-032700-filologiya-profil-klassicheskaya-filologiya-cel-disciplini.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sok-glavupdk-ooo-premer-sport-chrezvichajnim-situaciyam-i-likvidacii-posledstvij-stihijnih-bedstvij.html
 • tests.bystrickaya.ru/konkurs-pianistov-russkij-sezon-v-ekaterinburge.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/ria-novosti-novosti-stran-sng-i-baltii-moskva-29012009-olga-kovalenko-kazahmis-snizit-v-2009-godu-proizvodstvo-medi-na-12-do-300-tis-tonn.html
 • doklad.bystrickaya.ru/upravlenie-proektom-sistema-personalnogo-radiovizova.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sekciya-tovarovedenie-i-ekspertiza-neprodovolstvennih-tovarov-federalnaya-celevaya-programma-integraciya-institut.html
 • university.bystrickaya.ru/glossarij-disciplini-tehnologiya-vozvedeniya-zdanij-i-sooruzhenij-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-tehnologiya.html
 • spur.bystrickaya.ru/koncepciya-dobrosovestnogo-zayomshika-51-2-proektirovaniya-sistemi-zashiti-kreditnih-resursov-banka-53.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sem-istochnikov-ekonomicheskogo-progressa-chast-5.html
 • holiday.bystrickaya.ru/normi-ocenki-rezultatov-obucheniya-russkomu-yaziku-i-literature-uchashihsya-4-12-klassov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.